ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กรกฎาคม, 2020

งานวิจัยไม่ขึ้นหิ้ง พัฒนาผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองหมักแห้ง... ตามความต้องการของชุมชน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

วารสารแก้วปัญญา ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (ม.ค. – เม.ย. 63)

งานวิจัยไม่ขึ้นหิ้ง การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลไก่ ในระบบอุตสาหกรรมสู่ชุมชน

วารสารแก้วปัญญา ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (เม.ย – มิ.ย. 61)

งานวิจัยไม่ขึ้นหิ้ง เครื่องคัดแยกขนาดลูกมะนาวด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์

วารสารแก้วปัญญา ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (เม.ย – มิ.ย. 61)