ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มิถุนายน, 2020

เทคโนโลยี 4.0 กับการพัฒนาการเลี้ยงปลานิลที่ยั่งยืน อ.พาน จ.เชียงราย

วารสารแก้วปัญญา ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 (ก.ค. – ก.ย.61) 

เทคนิคการถ่ายรปพอร์ตเทรด ด้วยมือถือ สวยเหมือนกล้องมืออาชีพ

วารสารแก้วปัญญา ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 (ก.ค. – ก.ย 61) 

แจกันศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ น้อมเหล้าน้อมกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่รัชกาลที่ 9

วารสารแก้วปัญญา ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (ต.ค. – ธ.ค.59) 

งานวิจัยไม่ขึ้นหิ้ง "ไมยราบยักษ์" โครงการการพัฒนาศักยภาพด้านเชื้อเพลิงแข็งอัดแท่งไมยราพยักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่

วารสารแก้วปัญญา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (ก.ค. – ก.ย. 57)

งานวิจัยไม่ขึ้นหิ้ง เกษตรปลอดภัย "ข้าวปลอดภัยในนาโยน" โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวปลอดภัยแบบครบวงจร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นพิษณุโลก

วารสารแก้วปัญญา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (ก.ค. – ก.ย. 57)