ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก พฤษภาคม, 2020

บริการวิชาการ "การทำเครื่องหอมไทยโบราณ" ชุมชนหมู่บ้านน้ำโจน โดย ผศ.เนาวลักษณ์ เอื้อพิชญานนท์ มทร. ล้านนา ตาก

วารสารแก้วปัญญา ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (พ.ค.– ส.ค. 62)

บริการวิชาการ "กระเบื้องว่าว" โดย ผศ.ดร.หริพล ธรรมนารักษ์ มทร.ล้านนา เชียงราย

วารสารแก้วปัญญา ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (พ.ค.– ส.ค. 62)

บริการวิชาการ "เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการผลิตมะม่วงคุณภาพมาตรฐานปลอดภัย" โดย ผศ.สันติ ช่างเจรจา มทร.ล้านนา สวก. ลำปาง

วารสารแก้วปัญญา ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (พ.ค.– ส.ค. 62)

เปิดมุมมองกับท่าน รศ.ดร.อภิรักษ์ เพียงมงคล ผู้ทรงคุณวุฒิ

วารสารแก้วปัญญา ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (พ.ค.– ส.ค. 62)

บริการวิชาการ "นักจัดการขยะ" ดร.มงคลกร ศรีวิชัย มทร.ล้านนา เชียงราย

วารสารแก้วปัญญา ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (พ.ค.– ส.ค. 62)

วีดีทัศน์วิธีการทำเจลล้างมือ แบบง่ายๆๆ มทร.ล้านนา